Institutii publice nationale » Directia Fitosanitara Judeteana Buzau

9,246 vizualizări


Info

Aceste informații nu sunt verificare de proprietar!

Adresa: Str. Frăsinet Nr. 3

Telefon: 0238******

Email: dire***********************@d********.ro

Website: www.*********.ro

Descriere: asigură implementarea legislaţiei de carantină fitosanitară;
urmăreşte respectarea legislaţiei de carantină fitosanitară de către toţi agenţii economici şi persoanele fizice care produc, depozitează, transportă, prelucrează, exportă sau importă plante, produse vegetale şi alte obiecte, indiferent de forma de proprietate şi aplică sancţiunile prevăzute de actele normative în vigoare în cazul constatării neconformităţilor;
asigură implementarea programelor de monitorizare a organismelor de carantină dăunătoare plantelor şi produselor vegetale prin efectuarea controlului fitosanitar al plantelor şi produselor vegetale;
informează agenţii economici/persoanele fizice, care desfăşoară activităţi cu plante, produse vegetale sau alte obiecte privind prevederile legislaţiei fitosanitare;
înregistrează producătorii, depozitele colective, centrele de expediere, o altă persoană şi importatorii de plante, produse vegetale sau alte obiecte;
înregistrează producătorii de cherestea, fabricanţii şi reparatorii de ambalaje din lemn, precum şi societăţile care efectuează tratamentul termic, pentru asigurarea conformităţii fitosanitare a ambalajelor din lemn destinate exportului;
eliberează paşaportul fitosanitar pentru plantele, produsele vegetale sau alte obiecte, care circulă pe teritoriul României/Comunităţii Europene;
permite introducerea sau punerea în circulaţie în România a anumitor organisme dăunătoare, plante, produse vegetale şi alte obiecte în scopuri experimentale sau ştiinţifice şi lucrări pentru selecţii varietale;
notifică Agenţiei Naţionale Fitosanitare în cazul circulaţiei intracomunitare, neconformităţile constatate în urma efectuării controlului fitosanitar al plantelor, produselor vegetale şi altor obiecte;
raportează în mod regulat Agenţiei Naţionale Fitosanitare situaţiile privind înregistrarea producătorilor, importatorilor, eliberarea paşaportului fitosanitar, a certificatului fitosanitar şi monitorizarea organismelor dăunătoare de carantină;
la cererea agenţilor economici şi a persoanelor fizice care exportă plante, produse vegetale şi alte obiecte efectuează controlul fitosanitar şi eliberează certificate fitosanitare prin care garantează că produsele respective sunt conforme cu cerinţele specifice impuse de legislaţia fitosanitară a ţării importatoare;
autorizează pe baza controalelor pe care le execută, ănfiinţarea şi funcţionarea pepinierelor (pomicole, viticole, dendrologice şi silvice, serelor (legumicole şi floricole), câmpurilor experimentale şi a colecţiilor (pomicole, viticole, dendrologice şi silvice);
desfăşoară activitatea de supraveghere şi control privind respectarea regimului de carantină fitosanitară, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
face propuneri de carantinare a suprafeţelor confirmate ca fiind infestate cu organisme de carantină şi de decarantinare a suprafeţelor carantinate găsite libere de organisme de carantină în urma efectuării controalelor fitosanitare;
în cazul depistării unor organisme de carantină la măsurile necesare pentru eradicarea sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentrum împiedicarea răspunderii organismelor dăunătoare în cauză, informând imediat conducerea Agenţiei Naţionale Fitosanitare;
implementează sistemul de asigurarea calităţii în activitatea desfăşurată;
întocmeşte informări trimestriale şi anuale cu privire la activitatea desf’ăşurată, pe care le înaintează Agenţiei Naţionale Fitosanitare;
menţine actualizată baza de date – sistemul informatic FITOEXPERT în vederea gestionării activităţilor privind importul, exportul de plante şi produse vegetale, înregistrarea agenţilor economici şi eliberarea paşaportului fitosanitar;
organizează periodic întâlniri informative pe probleme specifice cu producătorii agricoli, agenţii economici etc;
participă la grupurile de lucru şi misiunile de evaluare tehnică organizate de Comisia Europeană – Food and Veterinary Office /FVO);
îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea unităţilor fitosanitare;
prognoza agenţilor de dăunare şi avertizarea producătorilor agricoli, persoanelor fizice sau juridice, privind apariţia şi evoluţia acestora;
întocmirea şi difuzarea buletinelor de avertizare;
efectuează sondaje în scopul determinării arealului de răspundere al bolilor şi dăunătorilor cu privire la densitate, frecvenţa, intensitatea atacului,m pagube produse, mortalitatea cauzată de entomofagi sau condiţiile de mediu;
recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare în funcţie de pragul economic de dăunare;
verifică prin sondaj aplicarea tratamentelor fitosanitare;
recomandă utilizarea mijloacelor moderne de combatere integrată a agenţilor de dăunare;
menţine actualizată baza de date a Sistemului Naţional pentru Protecţia Plantelor (SINPP), efectuând raportări periodice stabilite prin instrucţiunile în vigoare şi verifică rapoartele finale generate de server-ul SINPP transmiţând administratorului de sistem la Staţia Centrală SINPP, observaţiile necesare funcţionării corecte a sistemului;
asigură funcţionarea sistemului AgroExpert prin amplasarea optimă a staţiilor de măsură în zonele geografice reprezentative pentru boli-dăunători-culturi;
raportează observaţiile proprii referitoare la modificările produse în biologia unor dăunători, în vederea iniţierii studiilor de specialitate determinate pentru corectarea unor algoritmi matematici din programul staţiilor AgroExpert;
colaborează permanent cu institutele şi staţiunile de cercetare din zonă şi participă la elaborarea tehnologiilor, metodicilor şi recomandărilor de combatere a agenţilor de dăunare, în vederea adaptării acestora la condiţiile specifice zonei;
implementează sistemul de asigurarea calităţii în activitatea desfăşurată;
aplică sancţiunile prevăzute de actele normative în vigoare în cazul constatării neconformităţilor;
îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea unităţilor fitosanitare;